Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης

Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης στις ομάδες και στην ολομέλεια:


Επιλογές που έχουμε όταν διαφωνούμε (αφίσα – anchor chart)

Πηγή: https://twitter.com/teresagross625/status/860853762243661824

Posted in Διάλογος-Συζήτηση | Tagged , | Σχολιάστε

Άρθρα, κείμενα και διαγράμματα για τη μεταγνώση

Tanner, K. D. (2012). Promoting student metacognition. CBE-Life Sciences Education, 11(2), 113-120.

Sample self-questions to promote student metacognition about learninga.jpg


Posted in Μεταγνώση | Tagged , | Σχολιάστε

Καθημερινές ερωτήσεις αναστοχασμού για τους μαθητές

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions Learners Should Be Addressing Every Day at School

Posted in Αναστοχασμός, Μεταγνώση | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ερωτήσεις αναστοχασμού κατά το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions to Ask Oneself While Designing Learning Activities

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Αναστοχασμός, Εκπαιδευτικό υλικό | Tagged , , | Σχολιάστε

Προωθώντας της περιέργεια των μαθητών μας

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): The Future Belongs to the Curious: How Are We Bringing Curiosity Into School?

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Σκοποί εκπαίδευσης | Tagged , , | Σχολιάστε

49 δεξιότητες εγγραμματισμού της Γλώσσας

Αναλυτικό πρόγραμμα Ουαλίας

 

Posted in Γλώσσα, Σκοποί εκπαίδευσης | Tagged , | Σχολιάστε

17 αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας

Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. American Educator, 36(1), 12.

17 principles of learning instruction

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας | Tagged | Σχολιάστε

8 αρχές μάθησης και οι συσχέτισή τους με την ηγεσία

Seven principles of learning and the implications for inquiry-oriented leaders

Πηγή: Τhe spiral of inquiry: Leading with an inquiring mindset in school systems and schools – C21 Canada – Canadians for 21st Century Learning and Innovation

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας | Tagged , , | Σχολιάστε

7 διαστάσεις της ανατροφοδότησης

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Οι 4 διαστάσεις της διαφοροποίησης

  1. Περιεχόμενο 2. Διαδικασία 3. Προϊόντα 4. Μαθησιακό περιβάλλον


Teaching a Class With Big Ability Differences: Techniques for meeting the needs of students with diverse abilities and interests. (Edutopia)

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Διδακτικές στρατηγικές | Tagged , , , | Σχολιάστε