Καθημερινές ερωτήσεις αναστοχασμού για τους μαθητές

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions Learners Should Be Addressing Every Day at School

Posted in Αναστοχασμός, Μεταγνώση | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ερωτήσεις αναστοχασμού κατά το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions to Ask Oneself While Designing Learning Activities

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Αναστοχασμός, Εκπαιδευτικό υλικό | Tagged , , | Σχολιάστε

Προωθώντας της περιέργεια των μαθητών μας

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): The Future Belongs to the Curious: How Are We Bringing Curiosity Into School?

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Σκοποί εκπαίδευσης | Tagged , , | Σχολιάστε

49 δεξιότητες εγγραμματισμού της Γλώσσας

Αναλυτικό πρόγραμμα Ουαλίας

 

Posted in Γλώσσα, Σκοποί εκπαίδευσης | Tagged , | Σχολιάστε

17 αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας

Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. American Educator, 36(1), 12.

17 principles of learning instruction

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας | Tagged | Σχολιάστε

8 αρχές μάθησης και οι συσχέτισή τους με την ηγεσία

Seven principles of learning and the implications for inquiry-oriented leaders

Πηγή: Τhe spiral of inquiry: Leading with an inquiring mindset in school systems and schools – C21 Canada – Canadians for 21st Century Learning and Innovation

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας | Tagged , , | Σχολιάστε

7 διαστάσεις της ανατροφοδότησης

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Οι 4 διαστάσεις της διαφοροποίησης

  1. Περιεχόμενο 2. Διαδικασία 3. Προϊόντα 4. Μαθησιακό περιβάλλον


Teaching a Class With Big Ability Differences: Techniques for meeting the needs of students with diverse abilities and interests. (Edutopia)

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Διδακτικές στρατηγικές | Tagged , , , | Σχολιάστε

Στόχοι της εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα

Ακολουθούν διαγράμματα με τους στόχους της εκπαίδευσης των παιδιών για τον 21ο αιώνα από διάφορες κατευθύνσεις και προσανατολισμούς¨.

Πηγή: What are the 21st-century skills every student needs?


Δημιουργώντας τις συνθήκες για διαφοροποιημένη και προσωποποιημένη μάθηση εμπλέκοντας σε δραστηριότητες τους μαθητές στις οποίες καλούνται να:

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Natural Differentiation and Personalization Through Open Ended Learning Activities


Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): The Other 21st Century Skills

Posted in Η εκπαίδευση στον κόσμο, Σκοποί εκπαίδευσης | Tagged , , | Σχολιάστε

Ιδέες, προτάσεις και ιστοσελίδες για τη διδασκαλία της Ιστορίας

Ιδέα: Google Street View: μεταφερθείτε εικονικά με την τάξη σας σε όλο τον κόσμο.

Posted in Διδακτικές στρατηγικές, Εκπαιδευτικό υλικό, Ιστορία, Ιστοσελίδες | Tagged , , , , | Σχολιάστε